MS Länsisiperianlaikat ry:n säännöt

Voimassa 12.5.2022 alkaen


1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

Yhdistyksen nimi: Metsästysseura Länsilaikat ry

Kotipaikka (=kotikunta): Pyhäntä

Perustamisaika: 21.02.2021

Seura on paikallinen, toimialue on Pohjois-Pohjanmaa.

Seuran kieli on suomi.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) metsästys- ja koemahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen;

2) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

3) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä ja

5) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi;

6) tukea uusia länsisiperianlaikaharrastajia metsästys- ja koetoiminnassa sekä

7) tukea metsästyskäytössä olevien länsisiperianlaikojen kasvatus ja jalostustoimintaa

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

4) kouluttamalla jäseniään;

5) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;

6) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;

7) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;

8) edistämällä länsisiperianlaikojen metsästyskoira- ja koetoimintaa järjestämällä aiheesta koulutuksia sekä metsästyskoirakokeita

9) toimimalla yhteistyössä muiden samankaltaisten ja -henkisten yhdistysten sekä yhteisöjen kanssa

10) antaa epävirallista jalostusneuvontaa metsästyskäytössä oleville länsisiperianlaikoille

11) pitää epävirallista rekisteriä seuran jäsenten metsästyskäytössä olevista koirista

4 § SEURAN JÄSENET, JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Seuran jäsenmuotoja ovat: 1) Varsinainen jäsen; 2) Koejäsen; 3) Kannatusjäsen.

Varsinainen jäsen: Varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä koe- tai kannatusjäsenen joka edistää länsisiperianlaikoilla metsästystä ja niiden koetoimintaa. Varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää.

Koejäsen: Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua. Koejäsen on velvoitettu maksamaan saman vuotuisen jäsenmaksun, joka varsinaiselle jäsenellekin on päätetty. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi että koejäsen voi metsästää seuran omistamilla/vuokraamilla mailla ainoastaan ilmoittamalla metsästyksestä varsinaiselle jäsenelle.

Kannatusjäsen: Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta kannattajajäsenmaksusta päättää seuran talvikokous.

Jokainen seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille, eikä äänioikeutta seuran kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä muistutuslaskusta jäsenen katsotaan eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta. Seuran hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.

5 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen; 2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti; 5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen tai huomautuksen. Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi--huhtikuussa ja kesäkokous kesäsyyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouksiin voidaan osallistua myös etäyhteyksin. Kokous on päätösvaltainen, kun kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen kokousta. Päätetyn ilmoitustavan lisäksi voidaan kokouksesta tiedottaa vapaasti muillakin tavoilla. 1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 2) yhdistyksen verkkosivuilla tai 3) sähköisesti sähköpostilla tai sitä vastaavalla tavalla tai 4) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

8§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta kannattajajäsenmaksusta,

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

13) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

14) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

1) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

2) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

3) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä varsinaisista kokouksista on määrätty.

11 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

12 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä, koe- ja kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Kirjallisella valtakirjalla saa äänestää, yksi jäsen voi edustaa itsensä lisäksi enintään yhtä (1) jäsentä. Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jos hallitus niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa. Etä-äänestyksessä ja - vaalissa menetellään siten, kuin yhdistyksen hyväksymään äänestysja vaalijärjestykseen on kirjattu. Äänestys- ja vaalijärjestykseen on otettu tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset. Yhdistyksen sääntöjä muutettaessa etäyhteyttä voidaan käyttää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

14 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 2 jäsentä, sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, häntä edustaa hallituksen kokouksessa hänen henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi valitaan sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen ja salaisen äänestyksen teknisestä toteutustavasta päättää hallitus. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana.

16 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin erikseen.

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

8) pitää seuran jäsenluetteloa;

9) hyväksyä tai hylätä uudet jäsenhakemukset sääntöjen puitteissa

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista mitä säännöissä niistä on määrätty ja

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

18 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seuran toiminta lakkaa, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.

19 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty